Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO PASO TRADING

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Usługodawca, tj. PASO – TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222056, kapitał zakładowy spółki: 50.000,00 złotych, NIP: 731-17-15-822, email: kontakt@paso-trading.pl, tel. 731 655 600, („Administrator”).

Niniejsza Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem: www.drogeriapaso.pl (dalej: „Sklep internetowy”).

 

II. W JAKI SPOSÓB DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

W przypadku każdego celu, dla którego przetwarzanie są Twoje Dane Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III Polityki. Informacje o przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV Polityki. Informacje o prawach jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V Polityki.

 

 1.  USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Sklepie Internetowym, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobne technologie, które mogą zostać powiązane z Twoją osobą są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych w oparciu o treść Regulaminu – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz podczas korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 2. działania marketingowe - analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup Klientów). Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne ze względu na właściwość świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, a tym samym konieczne, aby korzystać z Sklepu Internetowego. Bez podania wspominanych Danych Osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Ci usług, a Ty nie mogłabyś/mógłbyś z nich korzystać.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

 1. PROWADZENIE KONTA

W ramach korzystania z Sklepu Internetowego możesz założyć Konto. Twoje Dane Osobowe, podane przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem z Konta oraz z naszego Sklepu Internetowego, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenie Twojego Konta, abyś mogła/mógł cieszyć się z korzyści, które Ci oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w Sklepie Internetowym etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna:  6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin;’
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie, imię, nazwisko, adres e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

 

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Dane Osobowe, które zostały przez nas zebrane w związku ze składaniem zamówień mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy – podstawa prawna:  6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia;
 2. działania marketingowe - analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup Klientów). Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna:  6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 4. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.

W celu realizacji zamówienia Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe - zgodnie z ustawą o rachunkowości dowody księgowe dotyczące umowy sprzedaży przechowuje się co najmniej 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa została ostatecznie zakończona/rozliczona), a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

 

 1. REKLAMACJE/ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

 1. rozpatrzenie Twojej reklamacji – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

 1. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu ceny opłaconej gotówką przy odbiorze, jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby złożyć reklamację bądź odstąpić od umowy.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji bądź odstąpienia od umowy, chyba że przepisy prawa zobowiążą nas do dłuższego przetwarzania Twoich Danych. Przepisy ustawy o rachunkowości określają, że dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji przechowuje się co najmniej 1 rok po upływie terminu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji bądź odstąpienia od umowy. Czas przechowywania dokumentów oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

 

 1. KONTAKT

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w celu kontaktu z nami, np. poprzez formularz kontaktowy, i zebrane w toku ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. komunikacja, w tym udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 2. podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych w zakresie adres e-mail jest dobrowolne, jednak może być konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

 

 1. PROWADZENIE PROFILI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Twoje Dane Osobowe, przekazane nam przez portale społecznościowe w przypadku odwiedzenia naszych profil w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienie Ci działań na profilu, prowadzenie profilu, przedstawianie Ci informacji w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią w postaci promowania marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług;
 2. działania marketingowe Administratora - analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup Klientów). Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych. Administrator gromadzi dane dotyczące wszelkiej komunikacji, treści oraz inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników, przykładowo w związku z publikacją treści na fanpage’u, profilu lub wysłaniem wiadomości prywatnej. Jeśli posiadasz konto w Sklepie Internetowym społecznościowym, wówczas mamy również dostęp do informacji ustawionych przez Ciebie jako publiczne, w tym: nazwa użytkownika, informacje zawarte w profilu publicznym oraz wszelkie treści udostępniane publicznie.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

 

 1. KONKURSY

W przypadku, gdy zdecydujesz się na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora przeprowadzenia konkursu;
 2. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. działania marketingowe - analizujemy Twoje działania i dzięki temu lepiej dostosowujemy oferty do poszczególnych grup Klientów). Analiza ta może nam pomóc przy tworzeniu i prezentowaniu Ci dedykowanych reklam i ofert (rabatów) dostosowanych do Twoich preferencji. Opisane działania nie wpływają istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.
 4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych uzależnione jest od zasad konkursu (czy prowadzony jest za pośrednictwem mediów społecznościowych, strony internetowej) i jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (podatkowe, rachunkowe – w zakresie dotyczącym zwycięzców) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

 

 1. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Twoje Dane Osobowe zebrane podczas Twojej aktywności w Sklepie Internetowym, w tym informacje zbierane przez pliki cookies lub podobną technologię, które mogą zostać powiązane z Tobą - w zależności od zakresu Twojej zgody na korzystanie z nich - są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. badanie satysfakcji Klientów (np. poprzez wykorzystanie ankiet, wysyłanych do Ciebie różnymi kanałami, np. na Twój telefon, mailem), a w konsekwencji ulepszenie Sklepu Internetowego, jakości oferowanych usług – podstawa prawna:  6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a nami – podstawa prawna:  6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci udział w badaniu satysfakcji.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań zmierzających do ulepszenia Sklepu Internetowego lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

 

 1. ANALITYKA, BEZPIECZEŃSTWO I ULEPSZANIE NASZYCH USŁUG

Dane Osobowe, które zostały zebrane podczas Twojej aktywności w Sklepie Internetowym, także te zbierane przez pliki cookies lub inną technologię, jeżeli są powiązane z Toną są lub mogą być przez nas przetwarzane w celach:

 1. ulepszenie Sklepu Internetowego, jakości oferowanych usług, zapewnianie bezpieczeństwa Sklepu Internetowego oraz dokonywanie pomiarów statystycznych i analiz – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;
 2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi ich przetwarzanie w ww. celach.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do pomiarów statystycznych, analiz oraz opracowania i wdrożenia rozwiązań zmierzających do ulepszenia Sklepu Internetowego lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie III niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie IV niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

 

III. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

W przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych mogą brać udział w szczególności podmioty, które pomagają nam sprawnie świadczyć usługi i prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami. Dotyczy to podmiotów wspierających nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, oferującą usługi rejestracji lub logowania do Konta, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty dostarczające oprogramowanie, wspierające nas w kampaniach marketingowych, prowadzące badanie satysfakcji Klientów, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych, a także firmy kurierskie i pocztowe oraz pośrednicy płatności.

Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany Polityce Cookies i powiązanej z nią belce cookies.

Odbiorcami Twoich danych mogą być również podmioty uprawnionego do tego na mocy prawa, np. odpowiednie organy, sądy lub urzędy.

 

IV. CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

Ponieważ korzystamy z narzędzi wspierających naszą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Meta (Facebook) oraz Google LLC  Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot współpracujący z nami utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych.

Jeżeli dochodzi do przekazania danych poza EOG, Administrator dba o zapewnienie wymaganych zabezpieczeń, w tym o zawarcie standardowych klauzul ochrony danych ujętych w decyzji Komisji Europejskiej. W celu ochrony Danych Osobowych stosujemy ogólnie przyjęte standardy, spełniających wymogi RODO oraz podejmujemy działania określone m.in. w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Masz prawo uzyskać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami.

 

V. PRAWA KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 2. przenoszenia Danych Osobowych
 3. dostępu do Danych Osobowych
 4. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych Osobowych
 5. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem
 6. wniesienia sprzeciwu.

 

VI. JAK I CZY POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA?

Administrator może zmienić Politykę. W takiej sytuacji zamieści w ramach Sklepu Internetowego informację o zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie opatrzona z nową datą.

 

VII. OD KIEDY OBOWIĄZUJE OBECNA  WERSJA POLITYKI

Dokument obowiązuje od dnia 20.12.2023 r.

 

VIII. PLIKI COOKIES

Sklep internetowy wykorzystuje technologię „cookies”. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe  oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o Twojej aktywności na stronach internetowych. Podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Wtedy właśnie możesz wyrazić zgodę, na jakie poliki cookies zezwalasz, a na jakie nie.

Pliki cookies w Sklepie Internetowym mogą pochodzić od podmiotów trzecich, z usług których Sklep Internetowy korzysta (tzw. „cookies zewnętrzne”). Źródło poszczególnych plików zostało przedstawione w dalszej części Polityki.

Więcej o plikach cookies narzędzi społecznościowych, którymi Sklep Internetowy wspiera swoją stronę internetową przeczytasz, klikając w podane niżej linki:

- Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

- LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy?

- YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

Strona używa następujących plików cookies:

Nazwa Cookie

Przeznaczenie (funkcja)

 

Wygasa (czas przechowywania)

Serwer

 

 

 

Kategoria

Shop5

SESJA

 

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

 

 

Niezbędne

cookie_read

INFORMACJA O COOKIES

 

2 lata od daty utworzenia

adressklepu.pl

/admin

 

 

Niezbędne

Shoper5_lp-pl_PL

OSTATNIO OGLĄDANE PRODUKTY

 

Na koniec roku

adressklepu.pl

/

 

 

Funkcjonalne

product_vote_56

OCENA PRODUKTU

 

dobę po utworzeniu

adressklepu.pl

/

 

 

Funkcjonalne

poll_vote_1

ODPOWIEDŹ NA ANKIETĘ

 

dobę po utworzeniu

adressklepu.pl

/

 

 

Funkcjonalne

basket

ITERACJA WERSJI KOSZYKA

 

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

 

 

Niezbędne

shop_utm_source

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

 

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

 

 

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_utm_medium

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

 

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

 

 

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_utm_campaign

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

 

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

 

 

Analityczne dostawcy oprogramowania

shop_sc

WERYFIKACJA EFEKTÓW KAMPANII GOOGLE LUB FACEBOOK W RAMACH USŁUGI SHOPER KAMPANII

 

po 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookie

adressklepu.pl

/

 

 

Analityczne dostawcy oprogramowania

ic

FUNKCJONALNOŚĆ POZWALAJĄCA W SZYBSZY SPOSÓB PREZENTOWAĆ ZAWARTOŚĆ WITRYNY

 

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

 

 

Funkcjonalne

 

Analityka podmiotów trzecich

Dostawca i nazwa podmiotu trzeciego

Cel

Identyfikator usługi

Link do polityki prywatności podmiotu trzeciego

Kategoria

Google – Google Analytics

WERYFIKACJA W JAKI SPOSÓB UŻYTKOWNICY WCHODZĄ W INTERAKCJĘ ZE STRONĄ SKLEPU

UA-39213438-4

https://policies.google.com/privacy

Analityczne dostawcy oprogramowania

Google – Google Tag Manager

ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI ANALITYCZNYMI ZA POMOCĄ TAGÓW GTM

GTM-T68LWS

https://policies.google.com/privacy

Analityczne dostawcy oprogramowania

 

Panel administracyjny sklepu

Nazwa Cookie

Przeznaczenie (funkcja)

Wartość

Wygasa (czas przechowywania)

Serwer

Ścieżka

Zabezpiecz

HttpOnly

Shop5

SESJA

32 znakowy hash

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

tak

lastActive

OSTATNIA AKTYWNOŚĆ

np. 1402561012993 data i godzina ostatniej aktywności wyrażona w formacie unix timestamp

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

nie

admin_skin

SKÓRKA PANELU ADMINISTRACYJNEGO

stała wartość: mitra_shoper_rwd – nazwa wersji panelu administracyjnego

rok od utworzenia

adressklepu.pl

/

nie

nie

skinpreview

PODGLĄD SZABLONU SKLEPU

32 znakowy hash

dobę po utworzeniu

adressklepu.pl

/

nie

nie

off

MOŻLIWOŚĆ PODGLĄDU SKLEPU

np. 1 – wyłączony sklep

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

tak

listParamsSettings

FUNKCJONALNOŚĆ FILTROWANIA NA LISTACH PANELU ADMINISTRACYJNEGO

dane w formacie JSON, zawierające informację o listach panelu administratora na których zapamiętane są dodatkowe parametry listy

na końcu sesji

adressklepu.pl

/

nie

nie

admin_ip_verify

FUNKCJONALNOŚĆ POWIADAMIANIA O LOGOWANIU Z NOWEGO IP / URZĄDZENIA

32 znakowy hash

180 dni

adressklepu.pl

/

nie

tak

32 znakowy hash – unikalny identyfikator zalogowanego administratora

FUNKCJONALNOŚĆ DWUETAPOWEJ WERYFIKACJI

32 znakowy hash

30 dni

adressklepu.pl

/admin/auth/login

nie/tak (https)

tak

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

 

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Informacje dla poszczególnych przeglądarek znajdują się po poniższymi adresami:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium