Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASO-TRADING SP. Z O.O.

1. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem: www.drogeriapaso.pl, który należy i zawierania za jego pośrednictwem Umów sprzedaży Towarów. Sklep Internetowy prowadzony przez PASO – TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000222056, kapitał zakładowy spółki: 50.000,00 złotych, NIP: 731-17-15-822, email: kontakt@paso-trading.pl, tel. 731 655 600, zwana dalej PASO.

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: www.drogeriapaso.pl, w którym Klienci mogą̨ za pośrednictwem Internetu dokonywać́ zakupów Produktów oferowanych przez PASO;
 2. Sprzedawca – PASO;
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego PASO, który określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności PASO i Klienta. Każdy Klient przed złożeniem Zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem, który dostępny jest na stronie internetowej PASO;
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność́ do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym;
 5. Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową - zgodnie z art. 22¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. ustawy Kodeks cywilny.
 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Klient będący osobą fizyczną zawierający z PASO za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej, ujawnionej w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Produkt – towar, rzecz ruchoma w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta, oferowany do sprzedaży przez S za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 8. Strona produktowa – podstrona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są̨ informacje na temat Produktu;
 9. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie wartość brutto (uwzględniająca podatek VAT) należna tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
 10. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty z zamiarem zakupu. Koszyk, gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
 11. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu Konto Klienta na panelu rejestracyjnym udostępnionym przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
 12. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki produktów, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień.
 13. Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez Klienta na odległość, dotycząca zakupu Produktu bądź Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym i jego przyjęcia przez PASO;
 14. Zamówienie – dyspozycja zakupu Produktu bądź Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego . Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie oznacza zawarcie Umowy. W wyniku złożenia Zamówienia Klient może zawrzeć więcej niż jedną umowę sprzedaży.
 15. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres do doręczeń wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia;
 16. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3).

 

2. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Złożenie Zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie Konta w Sklepie Internetowym albo bez jego zakładania. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć Konto w Sklepie Internetowym, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta dodatkowo usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. Celem złożenia Zamówienia Klient dodaje wybrane Towary do Koszyka.

2. Celem złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym Klient:

 1. dokonuje wyboru produktu bądź Produktów poprzez dodanie ich do Koszyka oraz
 2. dokonuje założenia Konta klienta (rejestracji) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego o konieczne dane i informacje (dane adresowe, w tym adresu e-mail i nr telefonu) oraz dokonuje akceptacji Regulaminu bądź
 3. uzupełnia formularz zamówienia bez rejestracji Konta o konieczne do realizacji Zamówienia dane i informacje (dane adresowe, w tym adresu e-mail i nr telefonu) oraz dokonuje akceptacji Regulaminu.
  dokonuje akceptacji a Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. uruchamia link ukryty pod przyciskiem (buttonem) „Zamawiam i płacę”.

3. Zamówienie wiąże Klienta od daty jego złożenia.

4. Do zawarcia Umowy dochodzi na skutek przesłania przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia.

5. Od chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę anulowanie zamówienia przez Klienta nie jest możliwe. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, mających prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.

6. W przypadku nie dokonania przez Klienta płatności za Produkt w terminie 3 dni Sprzedawca może anulować złożone Zamówienie przez Klienta i odstąpić od umowy informując Klienta tym fakcie za pośrednictwem korespondencji e-mail.

7. Klient może składać́ Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę̨ za pośrednictwem strony internetowej drogeriapaso.pl.

8. Składając ofertę zawarcia Umowy, Klient wskazuje:

 1. zamawiany Produkt i jego ilość,
 2. adres, na jaki Produkt ma być́ dostarczony towar,
 3. formę dostawy,
 4. metodę płatności.

9. Na adres e-mail wskazany w zamówieniu Sklep Internetowy wysyła Klientowi wiadomość́ potwierdzającą przyjęcie oferty zawarcia Umowy.

10. PASO w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie danych Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z polityką prywatności i akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego drogeriapaso.pl

 

 

3. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Strony Produktowej Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. dostęp do sieci Internet,
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu (Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript,
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5. zainstalowany program FlashPlayer.

 

4. Ceny towarów

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat produktów w Sklepie internetowym.

2. Ceny określone na Stronie produktowej opublikowane przy oferowanym Produkcie:

 1. zawierają̨ podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
 2. nie zawierają̨ kosztów przesyłki

3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu dla Klienta jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania Zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmuje również̇ koszty przesyłki według wybory Klienta, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności.

4. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym dotyczą towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej www.drogeriapaso.pl.

5. PASO zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się̨ w Sklepie internetowym oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. PASO jest uprawnione do odwoływania bądź zmiany warunków akcji promocyjnych, w dowolnym czasie, co pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba, że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

5. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za zamówione w Sklepie Internetowym Produkty Klient może dokonać:

 1. przy odbiorze przesyłki – gotówką bądź kartą płatniczą (jeżeli wybrany podmiot dostarczający przesyłkę taką formę dostawy przewiduje) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja COD – płatność przy odbiorze);
 2. za pośrednictwem systemu Przelewy24.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem wybranej przez PASO firmy kurierskiej.

3. Klient składający Zamówienie na kwotę powyżej 99,00 złotych i dokonujący płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 za Zamówienie nie ponosi kosztów przesyłki.

4. Aktualny cennik dostaw Produktów dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem: drogeriapaso.pl

5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

6. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać́ dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien przed złożeniem zamówienia skontaktować́ się̨ z przedstawicielem PASO na drodze korespondencji e-e-mail, na adres: kontakt@paso-trading.pl bądź telefonicznie, na numer: (42) 215 32 50 w celu możliwego indywidualnego ustalenia warunków realizacji zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy Produktów objętych Zamówieniem.

 

6. Realizacja zamówień

1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia nastąpi w chwili wpłynięcia należności za Zamówione Produkty oraz kosztów przesyłki na rachunek bankowy PASO, chyba że Klient wybrał zapłatę za Zamówienie przy odbiorze, wówczas Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po jego akceptacji przez Sklepi Internetowy.

2. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 48 h od zaksięgowania się płatności z uwzględnieniem § 5 pkt. 1 Regulaminu. Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia. Jeśli w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia płatność nie nastąpi – zamówienie zostaje przez PASO anulowane.

4. Jeżeli Sklep Internetowy nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia złożenia przez Klienta zamówienia Sklep Internetowy zawiadomi Klienta o powyższym drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres e - mail, a jeżeli otrzymał zapłatę̨ – zwróci niezwłocznie całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

5. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT w wersji elektronicznej.

 

7. Reklamacje

1. Sklep Internetowy zobowiązuje się̨ do dostarczenia Produktów wolnych od wad i zgodnych z zawartą z Klientem umową.

2. W razie wystąpienia wady Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu pod adresem kontakt@paso-trading.pl, telefonicznie pod nr (42) 215 32 50 lub w formie pisemnej na adres: PASO-TRADING sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice przesyłając – na własny koszt - reklamowany produkt wraz z dokumentem potwierdzającym zakup i wskazaniem podstaw składanej reklamacji oraz określonym żądaniem.

3. W razie niezgodności Produktu z umową sprzedaży zakupionego przez Klienta będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, od dnia Klient może żądać naprawy Towaru lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu internetowego, ten może:

 1. wymienić Produkt, gdy Klient żądał naprawy, lub
 2. naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany.

4. Jeśli naprawa i wymiana, o których mowa w ust. 3 są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu Internetowego, ten może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową, a Klient może zgłosić żądanie albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy. Klient może żądać obniżenia ceny albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, także jeżeli:

 1. sklep Internetowy nie doprowadził Produktu do zgodności
 2. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sklep Internetowy próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową sprzedaży;
 3. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci naprawy bądź wymiany;
 4. z oświadczenia Sklepu Internetowego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

5. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady zawarte są w przepisach ustawy o prawach konsumenta (dla Towarów zakupionych od dnia 1.1.2023r.).

7. Podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację, ułatwi sposób procesowania reklamacji.

8. Szczegółowe informacji na temat praw Klient Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji PASO zwraca się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10. W przypadku Klienta, który dokonał zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego i zawarł Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą i ta Umowa posiada dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił PASO o wadzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił PASO o wadzie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

11. PASO rozpoznaje reklamację Klienta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku jej uzupełniania od daty tego uzupełnienia i wysyła odpowiedź na reklamację na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

12. W przypadku zwrotu wartości kupionego Produktu Klient zobowiązany będzie do odesłania podpisanego dokumentu korygującego dokument zakupu – faktury korygującej VAT. Odesłanie dokumentu nie stanowi warunku uwzględnienia reklamacji czy też realizacji przez Klienta Konsumenta bądź Przedsiębiorcę na prawa Konsumenta ich praw ustawowych.

13. Wyroby medyczne sprzedane przez Sklep Internetowy Klient może reklamować wyłącznie w 2 przypadkach: Jeśli produkt leczniczy lub wyrób medyczny ma:

 1. wadę jakościową ujawnioną i zgłoszoną nie później niż w dniu dostawy bądź
 2. został niewłaściwie wydany (np. za niewłaściwą odpłatnością, w innej dawce lub postaci).

 

 8. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić́ od zawartej umowy w terminie 14 dni bez obowiązku podania jakiejkolwiek przyczyny bez dodatkowych kosztów, z zastrzeżeniem obowiązku poniesienia tych kosztów, które wynikają z wyraźnej dyspozycji Klienta i wykraczają poza koszty standardowej wysyłki. Wyłączenie dotyczące odstąpienia od umowy określone są w pkt. 12 poniżej.

2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy np. dostarczenia do kuriera, do paczkomatu.

3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż̇ przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować́ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: PASO-TRADING sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice lub na adres poczty elektronicznej kontakt@paso-trading.pl.

5. Konsument może skorzystać́ z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się 

6. Aby zachować́ termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w wybranej przez Klienta formie.

7. PASO ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy PASO zwraca Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PASO), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym PASO zostało poinformowane o decyzji Konsumenta bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności PASO dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w umowie sprzedaży, chyba że Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

9. Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt PASO niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

10. Jeżeli Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta otrzymał już produkt w związku z zawartą umową, będzie musiał ponieść́ bezpośrednie koszty zwrotu produktu do PASO.

11. Konsument bądź Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż̇ było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. PASO ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. W przypadku zwrotu płatności Konsument bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zobowiązany będzie do odesłania podpisanego dokumentu korygującego dokument zakupu – faktury korygującej VAT.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umowy:

 1. stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być, zgodnie z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych(Dz. U. z dnia 17 czerwca 2010 r.), za wyrób medyczny uznawane jest narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

- diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,

- diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia,

- badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,

- regulacji poczęć

- których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami.

15. PASO nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

9. Dane osobowe i świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest PASO.

2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („UŚUDE”), w szczególności na potrzeby prowadzenia Konta, sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, rozliczeń księgowych i podatkowych, odstąpienia od umowy, rozpoznawania reklamacji.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

4. PASO jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu UŚUDE. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 UŚUDE. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje się Klientom podjęcie działań w celu ich zminimalizowania. W przypadku wystąpienia planowanych przerw, modernizacji bądź też w innych przypadkach, PASO ma prawo powiadomić o nich Klienta poprzez udostępniony mu adres e-mail lub na Stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. PASO stosuje środki techniczne zabezpieczające dane osobowe w czasie transmisji danych przed nieuprawnionym dostępem.

7. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub akceptacja postanowień Regulaminu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

10. Przerwy techniczne

1. PASO zobowiązuje się dołożyć starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą PASO, możliwe jest wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego. PSAO podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym możliwym stopniu.

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których PASO podejmuje działania mające na celu rozwój Sklepu Internetowego oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3. PSAO obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez PASO.

4. PASO zobowiązuje się w miarę możliwości do informowania o zaplanowanych przerwach technicznych i innych ograniczeniach w korzystaniu z usług z w miarę możliwości z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

 

11. Opinie w Sklepie Internetowym

1. Sklep Internetowy może umożliwić Klientowi publikowanie dobrowolne i nieodpłatne opinii dotyczących zakupionych w Sklepie Internetowym Produktów. W przypadku udostępnienia takiej funkcjonalności w Sklepie Internetowym obowiązując następujące zasady.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym ma prawo wysłać do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dotyczącego opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sklep internetowy ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy, lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca, ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

8. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w celu wystawienia opinii, a następne odstępowanie od umowy.

 

12. Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Informacje o możliwości skorzystania przez Klienta Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i w ich siedzibach, a także na stronach internetowych i w siedzibach organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. prawo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 2. prawo do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a PASO;
 3. ma prawo zgłosić się po bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a PSAO, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);
 4. ma prawo złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

4.  Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie PASO nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres e-mail wezwania do przesłania PASO numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. PASO nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r., ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

8. PASO zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez PASO, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.paso-trading.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2023 r.

 

 

 

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PASO-TRADING sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice, email: kontakt@paso-trading.pl,

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Produktów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) nr dokumentu sprzedaży (nr faktury)…………………………

- imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………….

-  dokładny adres konsumenta(-ów)………………….., tel. ……………, email…………

- numer rachunku bankowego Konsumenta, na który należy zwrócić należność …….

- podpis konsumenta(-ów) ……………….

- data ……………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 


_____________________
data, podpis

 

 

 

 

__________________________
data, miejscowość


Numer zamówienia:
Dane osobowe, w tym adres zwrotny towaru:
Adres do doręczeń bądź adres e-mail do przekazania odpowiedzi:PASO-TRADING sp. z o.o.

Lutomierska 48,

95-200 Pabianice,

email: kontakt@paso-trading.pl,

 

REKLAMACJA

Ja/My(*)_________________________________ działając w imieniu __________________________________________________________________________ niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony w dniu ______________ towar jest niezgodny z umową.
Niezgodność polega na: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Niezgodność została stwierdzona w dniu_____________________________

Wybierz jedno z poniższych:
[_] Żądam naprawy
[_] Żądam obniżenia ceny
[_] Żądam wymiany towaru na wolny od wad
[_] Odstępuję od umowy

UWAGI: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data zakupu: _____________________________

[_] Oświadczam, iż jestem przedsiębiorcą na prawach konsumenta. Moje główne PKD obejmuje: __________________

(*) Niepotrzebne skreślić


_____________________
Podpis

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium